Click or drag a file to this area to upload.
Skan oświadczenia - do pobrania w dziale Mistrzowskie Kursy Artystyczne - Regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach oraz wykorzystanie i upowszechnianie mojego wizerunku na potrzeby Mistrzowskich Kursów Artystycznych organizowanym przez Polską Fundację Kultury i Rozwoju w następujący sposób: filmowanie i nagrywanie uczestników, filmowanie i rozpowszechnianie przez media koncertów uczestników, publikacja wizerunku w Internecie. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.