Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Darczyńców

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju, ul.Północna 78, 33-111 Koszyce Wielkie,

 e-mail: kultura.rozwoj@gmail.com, dalej: Fundacja.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Darczyńców przetwarzamy w celu:

  1. rozliczenie otrzymanych darowizn
  2. kontaktu z Darczyńcą w celu przesłania podziękowań za przekazaną darowiznę.

DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY

Przetwarzanie danych Darczyńców w celu rozliczenia otrzymanych darowizn jest naszym obowiązkiem i wynika z przepisów prawa.

Natomiast podanie przez Państwa danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem odbywa się za Państwa zgodą.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne..

Zgodę można odwołać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: kultura.rozwoj@gmail.com. Należy jednak pamiętać, że odwołanie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Darczyńców przetwarzane w celu rozliczenia darowizny będziemy przetwarzać przez 5 lat liczonych od roku następującego po roku ostatniej czynności księgowej.Natomiast dane kontaktowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Państwo zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Darczyńców mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankowych lub instytucji płatniczej – Tpay  za pomocą której realizowane są wpłaty.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Jako darczyńcy naszej Fundacji posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia zgody.Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dawid mik, do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres: kultura.rozwoj@gmail.com