REGULAMIN UCZESTNICTWA
w Mistrzowskich Kursach Artystycznych

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Mistrzowskich Kursów Artystycznych (zwanych dalej „Kursami”) jest Polska Fundacja Kultury i Rozwoju (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Kurs odbywać się będzie w dniach 24 – 31 lipca 2022 roku w Tarnowie.
3. W ramach Mistrzowskich Kursów Artystycznych organizowane są:
a)Kurs muzyczny dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów wyższych uczelni muzycznych oraz absolwentów uczelni wyższych do 30 roku życia (zwanych dalej „Uczestnikiem”) oraz dla innych osób zainteresowanych wzięciem w nich udziału
w sposób bierny (zwanych dalej „Uczestnikiem Biernym”).
Dopuszcza się możliwość udziału uczniów szkół muzycznych I stopnia, reprezentujących bardzo wysoki poziom gry na instrumencie /o zakwalifikowaniu na Kursy decyduje Komisja na podstawie nadesłanych materiałów na temat osiągnięć Uczestnika oraz udostępnione nagranie.(pkt. 16)
b)Kurs plastyczny dla uczniów liceów plastycznych, studentów wyższych uczelni plastycznych oraz osób dorosłych do 30 roku życia pragnących poszerzyć swój warsztat artystyczny.

Zajęcia dodatkowe
dla wszystkich Uczestników Kursów muzycznych i plastycznych
/Czynnych i Biernych/:

W ramach kursu będą odbywać się zbiorowe panele:

 • podstawy marketingu i PR,
 • fundraising dla artystów oraz self-manegementu.
 • joga dla artystów „Sztuka koncentracji – sztuka relaksu” – każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/
 • psychologia sukcesu; wykład i ćwiczenia

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. OPŁATY DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW MUZYCZNYCH

Instrumentalistyka solowa:
uczestnik czynny – 1400 zł
uczestnik bierny – 600 zł

Kameralistyka:
uczestnik – 1100 zł

Uczestnik Czynny Kursów muzycznych w ramach opłaty 1400zł ma zagwarantowane:

Instrumentalistyka solowa:
 • 5 lekcji indywidualnych po 45 minut z wybranym profesorem,
 • możliwość pracy z akompaniatorem,
 • klasę kameralistyki (dla chętnych),
 • bezpłatny wstęp na koncerty mistrzowskie w wykonaniu profesorów prowadzących mistrzowskie klasy instrumentalne w ramach Kursów,
 • bezpłatny wstęp na wszystkie organizowane w ramach Kursów wydarzenia artystyczne,
 • bezpłatny wstęp do wybranych instytucji kultury w Tarnowie,
 • występ podczas minimum jednego koncertu uczestników, max. dwóch recitali,
 • sale do ćwiczeń,
 • grupowe panele z zakresu podstaw marketingu i PR oraz self-manegementu.
 • fundraising dla artystów,
 • jogę dla artystów „Sztuka koncentracji – sztuka relaksu” – każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/
 • zajęcia z zakresu psychologii sukcesu.

Uczestnik Czynny Kursów instrumentalistyki solowej ma także możliwość wzięcia udziału w zajęciach kameralnych.
W zgłoszeniach należy zaznaczyć chęć udziału w zajęciach jak również doprecyzować czy uczestnik posiada swój zespół czy chce zostać przydzielony do zespołu kursowego przez wykładowców.

Kameralistyka:
 • 5 zajęć z zakresu kameralistyki/ zajęcia zespołowe,
 • bezpłatny wstęp na koncerty mistrzowskie w wykonaniu profesorów prowadzących mistrzowskie klasy instrumentalne w ramach Kursów,
 • bezpłatny wstęp na wszystkie organizowane w ramach Kursów wydarzenia artystyczne,
 • bezpłatny wstęp do wybranych instytucji kultury w Tarnowie,
 • występ podczas minimum jednego koncertu uczestników, max. dwóch recitali,
 • sale do ćwiczeń,
 • grupowe panele z zakresu podstaw marketingu i PR oraz self-manegementu.
 • fundraising dla artystów,
 • jogę dla artystów Sztuka koncentracji – sztuka relaksu / każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/
 • zajęcia z zakresu psychologii sukcesu.

Przydział do zespołów jak również repertuar i materiały nutowe zostaną przesłane uczestnikom najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursów, tak aby każdy uczestnik zdążył przygotować swoja partię.

Uczestnik Bierny Kursów muzycznych / obserwator
w ramach opłaty 600zł ma zagwarantowane:
 • bezpłatny wstęp na koncerty mistrzowskie w wykonaniu profesorów prowadzących mistrzowskie klasy instrumentalne w ramach Kursów,
 • obserwacje wszystkich lekcji instrumentalnych solowych i kameralnych,
 • bezpłatny wstęp na wszystkie organizowane w ramach Kursów wydarzenia artystyczne,
 • bezpłatny wstęp do wybranych instytucji kultury w Tarnowie,
 • grupowe panele z zakresu podstaw marketingu i PR oraz self-manegementu.
 • fundraising dla artystów,
 • jogę dla artystów Sztuka koncentracji – sztuka relaksu / każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/,
 • zajęcia z zakresu psychologii sukcesu.

OPŁATY DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW PLASTYCZNYCH

Koszt uczestnictwa: 700zł
Udostępnienie wszystkich materiałów potrzebnych do kursu /artboxu/ w cenie 189zł.

Uczestnik Kursów plastycznych
w ramach opłaty 700 zł ma zagwarantowane:
 • zajęcia plastyczno – artystyczne od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie,
 • sztalugi, podkładki pod papier, naczynia na wodę, modela
 • bezpłatny wstęp na koncerty mistrzowskie w wykonaniu profesorów prowadzących mistrzowskie klasy instrumentalne w ramach Kursów,
 • bezpłatny wstęp na wszystkie organizowane w ramach Kursów wydarzenia artystyczne,
 • bezpłatny wstęp do wybranych instytucji kultury w Tarnowie,
 • grupowe panele z zakresu podstaw marketingu i PR oraz self-manegementu.
 • fundraising dla artystów,
 • joga dla artystów „Sztuka koncentracji – sztuka relaksu” – każdy uczestnik powinien mieć własną matę do jogi/
 • zajęcia z zakresu psychologii sukcesu.
 1. Opłaty określone w pkt. 1 nie obejmują kosztów noclegów i wyżywienia, które ponoszone są we własnym zakresie przez Uczestników.
 2. Każdy uczestnik Kursów plastycznych musi się zaopatrzyć w swoje materiały, których spis zostanie podany wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia lub zakupić dedykowany artbox, który zawiera wszystkie niezbędne materiały na czas Kursu.
 3. Każdy czynny uczestnik Kursów muzycznych powinien przywieźć ze sobą swoje nuty, nuty akompaniamentów, pulpit i czarny strój koncertowy.
 4. Uczestnik Czynny i Uczestnik Bierny poniżej 18 roku życia może uczestniczyć w Kursach wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, z zastrzeżeniem pkt. 7. Dane opiekuna powinny zostać podane w formularzu zgłoszeniowym w punkcie „Dodatkowe informacje”.
 5. Opiekun uiszcza opłatę 200 zł i ma zagwarantowane: prawo bezpłatnego wstępu na koncerty
  i wydarzenia artystyczne towarzyszące Kursom, wykłady oraz lekcje otwarte.
 6. Uczestnik i Uczestnik Bierny w przedziale wiekowym poniżej 18 roku życia może uczestniczyć w Kursach bez opiekuna tylko pod warunkiem posiadania podpisanego przez rodziców / prawnych opiekunów oświadczenia w tym zakresie. Skan Oświadczenia należy załączyć do Formularza zgłoszeniowego. Oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursów.
 7. Zgłoszenia na kursy wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w dniach. 24.04.2022 (godz.12:00) – 30.06.2022 (godz 23:59)
W ramach zgłoszenia należy nadesłać:

a) Wypełniony Formularz zgłoszeniowy,
b Życiorys artystyczny ze spisem osiągnięć
c) opcjonalnie – nagranie jednego utworu w całości lub fragmentu max. do 10 minut, odzwierciedlające stopień zaawansowania gry na instrumencie /dotyczy uczestników Kursów Muzycznych/, Udostępnienie linku do YT

9.Organizator potwierdzi mailowo otrzymanie zgłoszenia do dnia 10.07.2022
10.Uczestnik zgłaszający się jako gotowy zespół kameralny wpisuje dane wszystkich członków zespołu w punkcie „Dodatkowe informacje”.
11.Zgłoszenie na Kursy nie jest równoznaczne z przyjęciem na Kursy.
12.Uczestnicy i Uczestnicy Bierni powiadomieni zostaną przez Organizatora mailowo o zakwalifikowaniu się na Kursy do dnia 10.07.2022r.
13.W zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń, Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu naboru na Kursy, co skutkować będzie przedłużeniem terminu ogłoszenia wyników naboru wymienionym w pkt. 8.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu przy zbyt małej liczbie osób.
15. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Kursach jest wypełnienie przez Uczestnika wszystkich niezbędnych pól formularza zgłoszeniowego, udostępnienie nagrania opisanego pkt. 8c
16.Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
17.Pod obrady komisji dopuszczone zostaną wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki formalne.
18.Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
19.W skład komisji decydującej o zakwalifikowaniu na Kursy i wchodzić będą profesorowie Kursów: Agata Szymczewska, Janusz Wawrowski, Katarzyna Budnik, Mateusz Doniec, Bartosz Koziak, Szymon Marciniak, Aleksandra Czajor-Kowalska, Grażyna Zubik, Malwina Tkaczyk, Mateusz Mańka, Joanna Łukasik /Dyrektor artystyczny.
20.Całkowity koszt udziału w Kursach należy uiścić na rachunek bankowy określony w pkt.21
po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na Kursy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2022 r. Dniem zapłaty za Kursy jest dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
21.Dane do przelewu:

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju
Nr konta: BNP Paribas 25 1600 1462 1816 7824 5000 0006
Tytuł przelewu:: Mistrzowskie Kursy Artystyczne PLASTYKA / MUZYKA (wybrać odpowiedni profil) , imię, nazwisko uczestnika kursu , oraz ewentualną rezerwację artboxu / uczestnicy Kursu plastycznego).

Zwrot opłaty dokonanej przez Uczestnika lub Uczestnika Biernego za udział w Kursach, może nastąpić w przypadku nieprzystąpienia przez Uczestnika lub Uczestnika Biernego do Kursów, z uwagi na szczególnie ważne, udokumentowane przyczyny losowe.
22.Uczestnik Kursów winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Powinien mieć przy sobie także wszelkie niezbędne leki, które zażywa regularnie.

§3. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KURSÓW

1.W ramach udziału w Kursach każdy Uczestnik ma zagwarantowane 5 lekcji z wybranym pedagogiem (45 minut każda) według grafiku ustalonego przez Organizatora. Ponadto każdy Uczestnik może odbyć próby z akompaniatorem. Harmonogram prób ustalany jest bezpośrednio z akompaniatorem.
2.Uczestnik zobowiązany jest do punktualności, przestrzegania harmonogramu zajęć oraz dbania o mienie Organizatora oraz mienie udostępnione Organizatorowi na czas trwania Kursów przez inne podmioty.
3.W przypadku gdy lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn leżących po stronie pedagoga, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin świadczenia lekcji w całości lub odpowiedniej części niezrealizowanej lekcji (powyżej 10 minut skrócenia).
4.W przypadku gdy lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, wówczas Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
5.Lekcje i materiały otrzymywane podczas lekcji mają charakter informacyjno – doradczy na bazie autorskiego programu przygotowanego przez pedagoga. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i przebieg lekcji, ani za zawartość materiałów.
6.Każdy z Uczestników zgłaszający się jako altowiolista odbędzie 2 lekcje z Katarzyną Budnik oraz 3 lekcje z Mateuszem Doniec. W przypadku, gdy Uczestnik chce odbywać lekcje tylko z jednym, wybranym przez siebie pedagogiem, proszony jest o informację w formularzu zgłoszeniowym, w punkcie „Dodatkowe informacje”.
7.O udziale Uczestników w Koncertach w ramach Kursów decyduje pedagog prowadzący daną klasę instrumentalną/ kameralną.
8.Uczestnik podczas recitalu może wystąpić solo lub z akompaniatorem. Częstotliwość i czas prób do koncertu z akompaniatorem ustalane są indywidualnie przez Uczestnika i Akompaniatora.
9.Organizator zapewnia obsługę techniczną koncertu oraz obsługę widowni.
10.Koncerty i wystawy oraz występujący podczas nich Uczestnicy będą aktywnie promowani we wszystkich kanałach informacyjnych Organizatora oraz Partnerów.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za instrumenty uczestników oraz ich mienie.

§4. UTRWALANIE WYSTĘPÓW

1.Organizator ma prawo do utrwalania wszystkich zajęć, koncertów, wystaw w ramach Kursów.
2.Uczestnik zgłaszając się na Kursy za pomocą formularza zgłoszeniowego, wyraża automatycznie zgodę na utrwalanie zajęć, koncertów, wystaw z jego udziałem, w tym wykorzystanie w ten sposób jego wizerunku oraz danych osobowych.
3.Wskazana w ust.2 zgoda stanowi udzielenie także zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do ustalonych przez Uczestnika w trakcie Kursów utworów oraz wszelkich praw pokrewnych do ustalonych przez Uczestnika w trakcie Kursów artystycznych wykonań. Organizator przyjmuje utwory i artystyczne wykonania z chwilą ich ustalenia przez Uczestnika.
4.Organizator ma prawo korzystać z ustalonych utworów i artystycznych wykonań określonych w pkt. 3 w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalenie / rejestracja materiału na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym kasety video i audio, dyski audiowizualne, techniką celuloidową, światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego,
 • publiczne odtwarzanie i wyświetlanie (transmisja telewizyjna, radiowa, multimedialna, internetowa itp.),
 • nadawanie w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu, w tym nadawanie przez stację naziemną i nadawanie kablowe,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych,
 • publiczne udostępnienie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostępw miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • wszelkie wykorzystanie materiału w serwisach interaktywnych udostępnianych widzom za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Zgłoszenie do udziału w Kursach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku niedostosowania się do niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia Uczestnika i Uczestnika Biernego z Kursów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w formie pisemnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.
 6. W przypadku występowania tzw. siły wyższej, Organizator zastrzega możliwość odwołania Kursów. Siłą wyższą są zdarzenia niezależne od woli stron umowy, istotnie wpływające na możliwość organizacji Kursów, mające wyjątkowy i doniosły charakter, jak w szczególności:
  – wejście w życie przepisów lub wydanie poleceń przez odpowiednie służby, z których wynika nakaz nieprowadzenia uroczystości i imprez kulturalnych,
  – działanie sił przyrody jak w szczególności powódź, pożar, trzęsienie ziemi,
  – działania wojenne lub inne operacje sił zbrojnych oraz akty terrorystyczne.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 8. Kontakt do Organizatora Mistrzowskich Kursów Artystycznych:

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju
kontakt: Joanna Łukasik /Dyrektor Artystyczny MKA
e-mail: kursy.kulturairozwoj@gmail.com
Tel ./+48/ 602 605 468
Facebook Polskiej Fundacji Kultury i Rozwoju
Instagram Polskiej Fundacji Kultury i Rozwoju